Bent u op de hoogte van de arbowet voor jongeren onder de 18 jaar?

Maatschappelijke stage en de ARBO-wet

De arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke

stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke

stage?

1. Arbeidsomstandighedenwet

Om jongeren te beschermen, zijn er een aantal regels opgesteld waar werkgevers, maar ook stagebiedende

partijen, zich aan dienen te houden.

Voor jongeren tot en met 15 jaar zijn er beperkingen. Voor jongeren boven de 15 jaar zijn er meer

mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten, hoewel ook voor hen beperkingen gelden. Toezicht

en voorlichting is voor álle jongeren onder de 18 jaar noodzakelijk.

Wat mag?

Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen werken onder strenge voorwaarden en op gezette tijden zoals

buiten schooltijd en / of in vakanties. Werkzaamheden die kinderen van 15 jaar of jonger mogen

verrichten zijn:

Kinderen vanaf 12 jaar mogen hulparbeid verrichten in het kader van een alternatieve straf.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen niet-industriële hulparbeid verrichten van lichte aard en ze mogen

meewerken aan uitvoeringen.

Kinderen vanaf 14 jaar mogen lichte hulparbeid verrichten die samenhangt met het onderwijs.

Kinderen vanaf 15 jaar mogen ochtendkranten bezorgen en niet-industriële arbeid van lichte

aard verrichten.

Met “niet-industriele (hulp)arbeid” worden hand- en spandiensten bedoeld en geen productiegerichte

arbeid. Gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de kinderen moet uitgesloten zijn. Licht nietindustrieel

werk dat kinderen tot en met 15 jaar mogen doen is bijvoorbeeld:

lichte (hulp)werkzaamheden in een winkel, zoals vakken vullen, het markeren van lege vakken,

helpen bij het inpakken, vloer vegen of schoonmaakwerkzaamheden

lichte (hulp)werkzaamheden in de landbouw, zoals groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden,

het voeren van kleine dieren

(hulp)werkzaamheden in de horeca, zoals het helpen bij het bedienen, bijvoorbeeld in een

snackbar, kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken mag een kind niet in het restaurantdeel

helpen maar wel in de keuken

(hulp)werkzaamheden bijvoorbeeld bij een manege, op een camping, in een speeltuin, in een

pretpark, in een bowlingcentrum, in een museum

Een totaal overzicht van regels voor jeugdige medewerkers vindt u in het kennisdossier op de site van

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kijk ook op www.arbo.nl, (zoek op jeugdarbeid).

Meer informatie vindt u op arboportaal en bij het onderdeel jongeren op www.arbo.nl.

Wat betreft het type werkzaamheden zijn jongeren vanaf 16 jaar aan minder regels gebonden. Bovendien

zijn ze zelfstandiger dan de jongere leerlingen. Wellicht een goede om te overwegen leerlingen

op iets latere leeftijd in te zetten als maatschappelijke stagiair?

Arbeidstijdenwet

Ook zijn er regels over op welke tijden jongeren ingezet mogen worden als betaald medewerker, maar

ook als vrijwilliger en stagiair.

Kinderen van 13 jaar

Kinderen vanaf 13 jaar mogen zeer beperkt werken. De regels hiervoor verschillen: voor schooldagen

gelden andere regels dan voor vrije dagen.

Schooldagen

Een 13- of 14-jarig kind mag op schooldagen incidenteel werken. Het mag dan klusjes rond het huis

en in de buurt verrichten. De kinderen van winkeliers of landbouwers mogen in het bedrijf van hun

ouders helpen. Voorwaarde is dat het bedrijf één geheel vormt met het woonhuis van het kind.

Het aantal uur naast de lesuren mag maximaal 2 uur zijn per dag. Wel geldt een maximum van 5

werkdagen en 12 werkuren per week.

Vrije dagen

Vrije dagen zijn zaterdagen en eventuele andere vrije dagen waarop het kind geen school heeft. Op

zondag mogen deze jongeren niet werken. Wel mogen ze soms, onder strenge voorwaarden, aan

uitvoeringen deelnemen.Op vrije dagen mogen 13- en 14-jarigen meer soorten werk verrichten. Ze

mogen dan niet-industriële hulparbeid van lichte aard verrichten. De kinderen mogen dus hand- en

spandiensten verrichten, geen zelfstandige arbeid.

Op vrije dagen mogen jongeren van 13 jaar zich maximaal 6 uur inzetten. In vakantietijden is dat 7

uur.

Alle dagen van het jaar geldt dat leerlingen niet na 19.00 uur ’s avonds mogen werken.

Alles in schema weergegeven voor 13-jarigen:

13-jarigen

Kenmerk

Regel Verdere uitleg

Rusttijden 14 uur per dag 14 uur per dag minimaal rust.

Rust na 19.00 uur In schoolweken minimaal rust tussen 19.00 en

8.00 uur.

In schoolvakanties mogen leerlingen iets eerder

beginnen. Rust is dan tussen 19.00 en

7.00 uur.

Werkdagen Max. 5 dagen in de week Jongeren mogen niet 7 dagen per week werken,

een maximum geldt van 5 dagen.

Niet op zondag Op zondag mogen de jongeren in geen geval

werken (alleen bij uitvoeringen gelden andere

regels, zie www.arbowet.nl)

Arbeidsduur Per schooldag 2 uur Maximaal 2 uur buiten de schooltijden (’s

middags dus), alleen kleine klusjes.

Per niet-schooldag 6 uur Maximaal 6 uur achter elkaar, ook hier geld

dat het gaat om niet-industriële hulparbeid.

Max. 12 uur in totaal per

schoolweek

Als jongeren dus op zaterdag werken, mogen

ze door de weeks nog maximaal 6 uur werken.

Per vakantiedag 7 uur In vakantie hebben de jongeren al iets meer

rust, dan mogen ze max. 7 uur per dag werken

Max. 35 uur per vakantieweek

In de vakantie mogen jongeren max. 35 uur

per week werken.

Max. 4 weken in totaal Met een maximum van 4 weken per jaar. Jongeren

mogen dus niet alle vakantieweken

werken. Maar: ze mogen max. 3 weken achtereenvolgens

werken.

Pauze Als jongeren (in vakantie of op zaterdag) meer

dan 4,5 uur werken, hebben ze recht op minstens

30 min. aaneengesloten pauze.

Kinderen van 14 jaar

Voor leerlingen van 14 jaar gelden dezelfde regels als voor leerlingen van 13 jaar. Een aantal kleine

veranderingen daarop zijn:

In het kader van onderwijs mag het kind werk verrichten. Het gaat om hulparbeid van lichte

aard. Aan één van de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

o Er moet een zogenoemde `stage-overeenkomst’ worden gesloten. De ouder of verzorger

moet deze ook ondertekenen

o Burgemeester en wethouders moeten een verzoek tot vervangende leerplicht goedkeuren

In de weken dat het kind stage loopt, mag het geen ander werk verrichten.

14-jarigen

Kenmerk

Regel Verdere uitleg

Rusttijden 14 uur per dag 14 uur per dag minimaal rust.

Rust na 19.00 uur In schoolweken minimaal rust tussen 19.00 en

8.00 uur.

In schoolvakanties mogen leerlingen iets eerder

beginnen. Rust is dan tussen 19.00 en

7.00 uur.

Werkdagen Max. 5 dagen in de week Jongeren mogen niet 7 dagen per week werken,

een maximum geldt van 5 dagen.

Niet op zondag Op zondag mogen de jongeren in geen geval

werken (alleen bij uitvoeringen gelden andere

regels, zie www.arbowet.nl)

Arbeidsduur Per schooldag 2 uur Maximaal 2 uur buiten de schooltijden (’s

middags dus), alleen kleine klusjes.

Per niet-schooldag 6 uur Maximaal 6 uur achter elkaar, ook hier geld

dat het gaat om niet-industriële hulparbeid.

Max. 12 uur in totaal per

schoolweek

Als jongeren dus op zaterdag werken, mogen

ze door de weeks nog maximaal 6 uur werken.

Per vakantiedag 7 uur In vakantie hebben de jongeren al iets meer

rust, dan mogen ze max. 7 uur per dag werken

Max. 35 uur per vakantieweek

In de vakantie mogen jongeren max. 35 uur

per week werken.

Max. 4 weken in totaal Met een maximum van 4 weken per jaar. Jongeren

mogen dus niet alle vakantieweken

werken. Maar: ze mogen max. 3 weken achtereenvolgens

werken.

Pauze Als jongeren (in vakantie of op zaterdag) meer

dan 4,5 uur werken, hebben ze recht op minstens

30 min. aaneengesloten pauze.

Kinderen van 15 jaar

Voor jongeren vanaf 15 jaar gelden grotendeels dezelfde regels als voor 13- en 14-jarigen. Wel zin er

een aantal versoepelingen. Zo mogen deze jongeren in plaats van 6, nu 8 uur op een niet-schooldag

werken. Het totaal aantal werkuren in een schoolweek blijft gelijk (12 uur), maar in vakanties is dit 40

uur.

15-jarigen

Kenmerk

Regel Verdere uitleg

Rusttijden 12 uur per dag 14 uur per dag minimaal rust.

Rust na 19.00 uur In schoolweken minimaal rust tussen 19.00 en

6.00 uur.

In schoolvakanties mogen leerlingen iets eerder

beginnen. Rust is dan tussen 19.00 en

6.00 uur. Vanaf 6.00 uur mogen deze jongeren

ochtendkranten rondbrengen.

Werkdagen Max. 5 dagen in de week Jongeren mogen niet 7 dagen per week werken,

een maximum geldt van 5 dagen.

Mag ook op zondag Op zondag mogen deze jongeren werken als

het in dat bedrijf voor iedereen gebruikelijk is.

Ouders moeten voor het werken op zondag

hun toestemming op papier geven.

Zondag werken, dan de zaterdag ervoor vrij.

Nooit meer dan 11 zondagen in 16 weken

werken.

Arbeidsduur Per schooldag 2 uur Maximaal 2 uur buiten de schooltijden (’s

middags dus), alleen kleine klusjes.

Per niet-schooldag 8 uur Maximaal 6 uur achter elkaar, ook hier geld

dat het gaat om niet-industriële hulparbeid.

Max. 12 uur in totaal per

schoolweek

Als jongeren dus op zaterdag werken, mogen

ze door de weeks nog maximaal 6 uur werken.

Per vakantiedag 8 uur In vakantie hebben de jongeren al iets meer

rust, dan mogen ze max. 7 uur per dag werken

Max. 40 uur per vakantieweek

In de vakantie mogen jongeren max. 40 uur

per week werken.

Max. 6 weken in totaal Met een maximum van 6 weken per jaar. Jongeren

mogen dus niet alle vakantieweken

werken. Maar: ze mogen max. 4 weken achtereenvolgens

werken.

Pauze Als jongeren (in vakantie of op zaterdag) meer

dan 4,5 uur werken, hebben ze recht op minstens

30 min. aaneengesloten pauze.

Jongeren van 16 of 17 jaar

Jongeren boven de 15 jaar hebben meer vrijheid. De regels zijn minder streng. Ze mogen langer werken

(9 uur per dienst) en maximaal 45 uur per wek (met een gemiddelde van 40 uur per 4 weken).

Omdat deze jongeren nog wel (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, mag het werk hen niet verhinderen om

naar school te gaan.

In schema:

16/17-jarigen

Kenmerk

Regel Verdere uitleg

Rusttijden 12 uur per dag 12 uur per dag minimaal rust.

Rust na 23.00 uur In schoolweken minimaal rust tussen 23.00

uur en 7.00 uur

In schoolvakanties mogen leerlingen iets eerder

beginnen.

Werkdagen Max. 5 dagen in de week Jongeren mogen niet 7 dagen per week werken,

een maximum geldt van 5 dagen.

Mag op zondag Jongeren mogen werken als dat voor andere

werknemers ook gebruikelijk is.

Minstens 13 vrije zondagen per 52 weken

hebben.

In schoolweken Op zondag werken, dan zaterdag vrij.

In vakantieweken Op zaterdag en zondag mogen ze werken

Arbeidsduur Per dienst 9 uur Geldt door de week en in het weekend, in

vakanties, en schoolweken.

Max. 45 uur in totaal per

schoolweek

Als jongeren dus op zaterdag werken, mogen

ze door de weeks nog maximaal 6 uur werken.

Per vakantiedag 9 uur In vakantie hebben de jongeren al iets meer

rust, dan mogen ze max. 7 uur per dag werken

Max. 45 uur per vakantieweek

Ze mogen 45 uur in een week werken maximaal,

maar per 4 weken mag het gemiddelde

max. 40 uur per week zijn (max. 160 uur)

Pauze Als jongeren (in vakantie of op zaterdag) meer

dan 4,5 uur werken, hebben ze recht op minstens

30 min. , mag in twee pauzes van 15

min. opgesplitst worden.

Waar liggen nu de kansen?

Lettend op de mogelijkheden en grenzen die uitgaan van de arbowetgeving, bieden maatschappelijke

stages de volgende kansen:

Jonge jongeren kunnen voor korte klussen ingezet worden. Voor jongeren geldt een maximaal

aantal uur per week dat ze mogen werken buiten school. Soms duurt een vrijwilligersklus 2,5

uur. Op zich is het uitgangspunt dat een klus niet meer dan 2 uur duurt, maar een iets langere

klus mag ook wel. Als het maar niet structureel is, zodat het gemiddelde aantal ‘werkuren’ buiten

schooltijd veel hoger is dan het vastgestelde aantal uren.

Als MaS onder schooltijd valt, kunnen de opdrachten groter zijn (dan is er in totaal meer ruimte

om te ‘werken’). Denk er wel aan dat veel organisaties juist in weekenden, middagen en

avonden klussen hebben. Kijk samen naar de mogelijkheden.

Klussen op zondag zijn voor veel jongeren iets lastiger in te vullen. Zaterdagen, vakanties en

schooldagen (ook na schooltijd) bieden de meeste kansen!

Oudere jongeren (vanaf 15 jaar) inzetten voor klussen op zondagen en in de avonden.

Wil je veelzijdige klussen aanbieden? Dan is het aan te raden jongeren vanaf 15 jaar te laten

stage lopen. Er zijn dan meer mogelijkheden (gelet op de ARBO-wetgeving). En bovendien

kunnen ze zelfstandiger werken, wat voor stagebiedende organisaties weer erg prettig is!

Maak gebruik van vakanties, waarin jongeren flexibel inzetbaar zijn en ze bovendien ook

meerdere dagen achter elkaar aan de slag kunnen. Bovendien: in vakanties worden ook veel

activiteiten georganiseerd!

Mogen jongeren in het weekend en ‘s avonds stages uitvoeren?

In de arbowet zijn grenzen aangegeven van inzet van jongeren. Die grenzen verschillen per leeftijd.

Voor jongeren onder de 15 jaar is niet toegestaan om op zondag te werken of stage te lopen. Voor

leerlingen van 15 jaar en ouder mag dat wel, al zijn er ook voor hen beperkingen (die per leeftijd verschillen).

Ook zijn er grenzen aan ’s avonds werken. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen klussen doen tot 19.00

uur ’s avonds. Voor een volledig overzicht, kijk ook op de website jongerenloket.szw.nl (klik op ‘werk

en loopbaan’ en vervolgens op ‘jongeren en werk’)

Als leerlingen stage lopen, moeten ze dan stoppen met hun betaalde bijbaan?

De arbowetgeving is altijd van toepassing. Hierin staat dat jongeren van 13 en 14 in een schoolweek

nooit meer dan 2 uur per dag, of 12 uur per week mogen werken naast het volgen van hun lessen (die

ook als ‘werktijd’ geldt). Dus als scholieren naast school nog een baantje hebben, zouden ze met een

maatschappelijke stage over die uren heen kunnen gaan.

In totaal mogen 13 en 14-jarigen 7 uur per dag en 35 uur per week werken. Schooltijd telt hierbij mee

als werktijd en op zondag mag niet gewerkt worden. Een maatschappelijke stage kan dus betekenen

dat er even geen tijd is voor bijbaantjes.

 

Vindt u het verzuim in uw bedrijf te hoog?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Bel met ons op 0317 414 262 en informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.

offerte aanvragen